عدالت در آگاهی متولد می شود و ظلم در آگاهی می میرد.

محمدعلی طاهری

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Persian