تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 20- انرژی‌های وجودی (بخش پنجم): تیک های شخصیتی

  • 21- انرژی‌های وجودی (بخش ششم): تیک های حرکتی

  • 22- انرژی‌های وجودی (بخش هفتم): تیک های ذهنی - تیپ های شخصیتی

  • 23- انرژی‌های وجودی (بخش هشتم) :من ایده آل - فطرت

  • 24- انرژی‌های وجودی (بخش نهم): تکرار

  • 25- انرژی‌های وجودی (بخش دهم) : طبیعت - ثواب و گناه - وجدان - رضایتمندی

  • 26- انرژی‌های وجودی (بخش یازدهم): شوق - آرمانگرایی - ارزیابی از خود

en_USEN