تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 14- انرژی‌های وجودی (بخش اول)

  • 15- انرژی‌های وجودی (بخش دوم)

  • 16- انرژی‌های پنهان ناشی از انگیزش حواس پنجگانه (بخش اول)

  • 17- انرژی‌های پنهان ناشی از انگیزش حواس پنجگانه (بخش دوم)

  • 18- انرژی‌های وجودی (بخش سوم)

  • 19- انرژی‌های وجودی (بخش چهارم)

en_USEN