معرفت پژوهان گرامی،
بخش مقدماتی دوره سایمنتولوژی دوره جامع در سایت بارگذاری شده و عزیزان می‌توانند با مراجعه به کلاس درس به مشاهده ویدیوها بپردازند. ارتباط تفویض شده در دوره سایمنتولوژی بعد از تماشای ویدیوها قابل دریافت است. همچنین معرفت پژوهان دوره جامع می‌توانند ارتباط های این دوره را در ساعات فرد پیگیری نمایند.