نظر به راه اندازی سایت جدید برای معرفت پژوهان خارج از کشور، ورود به این سایت ظرف دو هفته آینده بسته خواهد شد.

از کلیه معرفت پژوهان درخواست میشود که به سایت جدید به آدرس Taheriacademy.com وارد شوند و در صورتی که مشکلی در ورود دارند، با ایمیل support@taheriacademy.com مکاتبه فرمایند.