این فرم مخصوص معرفت پژوهانی ست که دوره جامع را می گذرانند

fa_IRFA