“ارتباط” مفهومی است که در آن بدون هیچ وسیله سخت افزاری انسان می تواند به شبکه شعور کیهانی (یا اینترنت کیهانی) که در حقیقت شبکه هوشمندی حاکم بر کیهان است، متصل شود و از این اتصال مطابق تعریف برای خود و دیگران در جهات مختلفی استفاده کند.
در برقراری ارتباط، در حقیقت فرد به اینترنت کیهانی متصل می‌شود. درمان های جسمی، ذهنی، روانی و ایجاد تحولات درونی در جهت پی بردن به فلسفه خلقت و خودشناسی و… از جمله پیامدهای ارتباط می‌باشد.

“ارتباط عام (ویژه)”، ارتباطی است که توسط استاد محمدعلی طاهری اعلام عمومی شده و تمام افراد، در هر نقطه از دنیا و هر ساعتی جهت بهره گیری از درمان، رسیدن به آرامش، کاهش اضــــــطراب و نـــــــگـــــرانی و … می توانند از این ارتباط به طور نامحدود بهره مند شوند.

شــــــرط برقراری ارتباط و حضور در این حلقه، فقط “شاهد بودن” است و هیچ نیازی به دادن اسم، مشخصات و یا ساعت اتصال نمی باشد.

شـاهد بودن، به معنی تسلیم و بی طرفی است و فرد اتصال گیرنده، فقط کافی است که بدون قضاوت شاهد برقراری این حلقه باشد.

نحوه برقراری ارتباط به این صورت است که فرد کافی است چشمان خود را برای چند دقیقه بسته و فارغ از وقایع بیرونی نظاره‌گر (شاهد) وجود خودش گردد. منظور از شاهد بودن این است که فرد بدون هیچ گونه قضاوت، متوجه وجودش و تغییرات در حال انجام باشد. به محض شاهد شدن، فرد وارد این حلقه شده و ارتباط آغاز می گردد. و هوشمندی حاکم بر جهان هستی فرد را در معرض ارزیابی و اسکن قرار می دهد و پروسه درمان از طریق هوشمندی شروع می شود. بستن چشم هیچ گونه الزامی ندارد. و فقط جهت جلوگیری از پرت شدن حواس به اطراف انجام می گردد و گرنه هرکس در هر لحظه و در هر حالتی (خوابیده، نشسته، مشغول انجام کار، چشم باز یا بسته) می تواند وارد حلقه ارتباط عام گردد و از نتایج آن بهره مند شود.

en_USEN