برای ثبت نام و پرداخت لطفاً زبان صفحه را روی انگلیسی قرار دهید

لطفا ایمیل خود را با دقت وارد کرده و از ایمیل معتبر استفاده کنید
Click or drag a file to this area to upload.
حداکثر سایز فایل 6 مگابایت ( jpg) سایز عکس 3*4

زمان های اتصال روزانه را وارد کنید

اگر نتوانستید در ساعات اعلام شده در اتصال قرار بگیرید, ساعات زوج را برای اتصال شما در نظر می گیریم

سوگند نامه فرادرمانی نظام قدیم

برای آسان تر شدن ثبت نام دوره ها و کاهش پرداخت هزینه تراکنش، به معرفت پژوهان پیشنهاد می شود که هزینه کل دوره ها را یکجا پرداخت نمایند

Price: $ 2.00
Transaction fee
$ 0.00
English